Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In  deze  voorwaarden  wordt  verstaan  onder:

 1. Aanvullende  overeenkomst:  een  overeenkomst  waarbij  de  consument  producten,  digitale  inhoud  en/of  diensten  verwerft  in  verband met  een  overeenkomst  op  afstand  en  deze  zaken,  digitale  inhoud  en/of  diensten  door  de  ondernemer  worden  geleverd  of  door  een derde  partij  op  basis  van  een  afspraak  tussen  die  derde  en  de  ondernemer;
 2. Bedenktijd:de  termijn  waarbinnen  de  consument  gebruik  kan  maken  van  zijn  herroepingsrecht;
 3. Consument:de  natuurlijke  persoon  die  niet  handelt  voor  doeleinden  die  verband  houden  met  zijn  handels-,  bedrijfs-,  ambachts-  of beroepsactiviteit;
 1. Dag:kalenderdag;
 2. Digitaleinhoud:  gegevens  die  in  digitale  vorm  geproduceerd  en  geleverd  worden;
 3. Duurovereenkomst:een  overeenkomst  die  strekt  tot  de  regelmatige  levering  van  zaken,  diensten  en/of  digitale  inhoud  gedurende een  bepaalde  periode;
 1. Duurzamegegevensdrager:  elk  hulpmiddel  –  waaronder  ook  begrepen  e-mail  –  dat  de  consument  of  ondernemer  in  staat  stelt om  informatie  die  aan  hem  persoonlijk  is  gericht,  op  te  slaan  op  een  manier  die  toekomstige  raadpleging  of  gebruik  gedurende een  periode  die  is  afgestemd  op  het  doel  waarvoor  de  informatie  is  bestemd,  en  die  ongewijzigde  reproductie  van  de  opgeslagen informatie  mogelijk  maakt;
 1. Herroepingsrecht:de  mogelijkheid  van  de  consument  om  binnen  de  bedenktijd  af  te  zien  van  de  overeenkomst  op  afstand;
 2. Ondernemer:de  besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid  Facesigning.;
 3. Overeenkomstop  afstand:  een  overeenkomst  die  tussen  de  ondernemer  en  de  consument  wordt  gesloten  in  het  kader  van  een georganiseerd  systeem  voor  verkoop  op  afstand  van  producten,  digitale  inhoud  en/of  diensten,  waarbij  tot  en  met  het  sluiten  van  de overeenkomst  uitsluitend  of  mede  gebruik  gemaakt  wordt  van  één  of  meer  technieken  voor  communicatie  op  afstand;
 1. Modelformuliervoor  herroeping:  het  in  Bijlage  I  van  deze  voorwaarden  opgenomen  Europese  modelformulier  voor  herroeping;

Bijlage  I  hoeft  niet  ter  beschikking  te  worden  gesteld  als  de  consument  ter  zake  van  zijn  bestelling  geen  herroepingsrecht  heeft;

 1. Techniekvoor  communicatie  op  afstand:  middel  dat  kan  worden  gebruikt  voor  het  sluiten  van  een  overeenkomst,  zonder  dat consument  en  ondernemer  gelijktijdig  in  dezelfde  ruimte  hoeven  te  zijn  samengekomen.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam  ondernemer:  Facesigning  handelend  onder  de  naam/namen:  Facesigning.nl

Adres:  BK Laan 27, 3116 BB Schiedam

Telefoonnummer:  (+31)  088  88  55  222

Bereikbaarheid:  Van  maandag  t/m  vrijdag vanaf  09.00

E-mailadres:  info@facesigning.nl

KvK-nummer:  51828014

Btw-identificatienummer:  NL002047362B32

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  elk  aanbod  van  de  ondernemer  en  op  elke  tot  stand  gekomen  overeenkomst op  afstand  tussen  ondernemer  en  consument.
 2. Voordatde  overeenkomst  op  afstand  wordt  gesloten,  wordt  de  tekst  van  deze  algemene  voorwaarden  aan  de  consument beschikbaar  gesteld.  Indien  dit  redelijkerwijs  niet  mogelijk  is,  zal  de  ondernemer  voordat  de  overeenkomst  op  afstand  wordt gesloten,  aangeven  op  welke  wijze  de  algemene  voorwaarden  bij  de  ondernemer  zijn  in  te  zien  en  dat  zij  op  verzoek  van  de consument  zo  spoedig  mogelijk  kosteloos  worden  toegezonden.
 1. Indiende  overeenkomst  op  afstand  elektronisch  wordt  gesloten,  kan  in  afwijking  van  het  vorige  lid  en  voordat  de  overeenkomst op  afstand  wordt  gesloten,  de  tekst  van  deze  algemene  voorwaarden  langs  elektronische  weg  aan  de  consument  ter  beschikking worden  gesteld  op  zodanige  wijze  dat  deze  door  de  consument  op  een  eenvoudige  manier  kan  worden  opgeslagen  op  een duurzame  gegevensdrager.  Indien  dit  redelijkerwijs  niet  mogelijk  is,  zal  voordat  de  overeenkomst  op  afstand  wordt  gesloten,  worden aangegeven  waar  van  de  algemene  voorwaarden  langs  elektronische  weg  kan  worden  kennisgenomen  en  dat  zij  op  verzoek  van de  consument  langs  elektronische  weg  of  op  andere  wijze  kosteloos  zullen  worden  toegezonden.

ARTIKEL 4: HET AANBOD

 1. Indien  een  aanbod  een  beperkte  geldigheidsduur  heeft  of  onder  voorwaarden  geschiedt,  wordt  dit  nadrukkelijk  in  het  aanbod vermeld.
 2. Hetaanbod  bevat  een  volledige  en  nauwkeurige  omschrijving  van  de  aangeboden  producten,  digitale  inhoud  en/of  diensten.  De beschrijving  is  voldoende  gedetailleerd  om  een  goede  beoordeling  van  het  aanbod  door  de  consument  mogelijk  te  maken.  Als  de ondernemer  gebruik  maakt  van  afbeeldingen,  zijn  deze  een  waarheidsgetrouwe  weergave  van  de  aangeboden  producten,  diensten en/of  digitale  inhoud.  Kennelijke  vergissingen  of  kennelijke  fouten  in  het  aanbod  binden  de  ondernemer  niet.
 1. Elk aanbod  bevat  zodanige  informatie,  dat  voor  de  consument  duidelijk  is  wat  de  rechten  en  verplichtingen  zijn,  die  aan  de aanvaarding  van  het  aanbod  zijn  verbonden.

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST

 1. De  overeenkomst  komt,  onder  voorbehoud  van  het  bepaalde  in  lid  4,  tot  stand  op  het  moment  van  aanvaarding  door  de consument  van  het  aanbod  en  het  voldoen  aan  de  daarbij  gestelde  voorwaarden.
 2. Indiende  consument  het  aanbod  langs  elektronische  weg  heeft  aanvaard,  bevestigt  de  ondernemer  onverwijld  langs  elektronische weg  de  ontvangst  van  de  aanvaarding  van  het  aanbod.  Zolang  de  ontvangst  van  deze  aanvaarding  niet  door  de  ondernemer  is bevestigd,  kan  de  consument  de  overeenkomst  ontbinden.
 1. Indiende  overeenkomst  elektronisch  tot  stand  komt,  treft  de  ondernemer  passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  ter beveiliging  van  de  elektronische  overdracht  van  data  en  zorgt  hij  voor  een  veilige  webomgeving.  Indien  de  consument  elektronisch kan  betalen,  zal  de  ondernemer  daartoe  passende  veiligheidsmaatregelen  in  acht  nemen.
 1. De ondernemer  kan  zich  –  binnen  de  wettelijke  kaders  – op  de  hoogte  stellen  of  de  consument  aan  zijn  betalingsverplichtingen  kan voldoen,  alsmede  van  al  die  feiten  en  factoren  die  van  belang  zijn  voor  een  verantwoord  aangaan  van  de  overeenkomst  op  afstand. Indien  de  ondernemer  op  grond  van  dit  onderzoek  goede  gronden  heeft  om  de  overeenkomst  niet  aan  te  gaan,  is  hij  gerechtigd gemotiveerd  een  bestelling  of  aanvraag  te  weigeren  of  aan  de  uitvoering  bijzondere  voorwaarden  te  verbinden.
 1. Deondernemer  zal  uiterlijk  bij  levering  van  het  product,  de  dienst  of  digitale  inhoud  aan  de  consument  de  volgende  informatie, schriftelijk  of  op  zodanige  wijze  dat  deze  door  de  consument  op  een  toegankelijke  manier  kan  worden  opgeslagen  op  een duurzame  gegevensdrager,  meesturen:
 1. hetbezoekadres  van  de  vestiging  van  de  ondernemer  waar  de  consument  met  klachten  terecht  kan;
 2. devoorwaarden  waaronder  en  de  wijze  waarop  de  consument  van  het  herroepingsrecht  gebruik  kan  maken,  dan  wel  een duidelijke  melding  inzake  het  uitgesloten  zijn  van  het  herroepings-recht;
 1. deinformatie  over  garanties  en  bestaande  service  na  aankoop;
 2. deprijs  met  inbegrip  van  alle  belastingen  van  het  product,  dienst  of  digitale  inhoud;  voor  zover  van  toepassing  de  kosten van  aflevering;  en  de  wijze  van  betaling,  aflevering  of  uitvoering  van  de  overeenkomst  op  afstand;
 1. de vereisten  voor  opzegging  van  de  overeenkomst  indien  de  overeenkomst  een  duur  heeft  van  meer  dan  één  jaar  of  van onbepaalde  duur  is;
 1. indiende  consument  een  herroepingsrecht  heeft,  het  modelformulier  voor  herroeping.
 2. Ingeval  van  een  duurtransactie  is  de  bepaling  in  het  vorige  lid  slechts  van  toepassing  op  de  eerste  levering.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT

Bij  producten:

 1. De  consument  kan  een  overeenkomst  met  betrekking  tot  de  aankoop  van  een  product  gedurende  een  bedenktijd  van  14  dagen zonder  opgave  van  redenen  ontbinden.  De  ondernemer  mag  de  consument  vragen  naar  de  reden  van  herroeping,  maar  deze  niet tot  opgave  van  zijn  reden(en)  verplichten.
 2. Dein  lid  1  genoemde  bedenktijd  gaat  in  op  de  dag  nadat  de  consument,  of  een  vooraf  door  de  consument  aangewezen  derde,  die niet  de  vervoerder  is,  het  product  heeft  ontvangen,  of:
 1. als de  consument  in  eenzelfde  bestelling  meerdere  producten  heeft  besteld:  de  dag  waarop  de  consument,  of  een door  hem  aangewezen  derde,  het  laatste  product  heeft  ontvangen.  De  ondernemer  mag,  mits  hij  de  consument  hier voorafgaand  aan  het  bestelproces  op  duidelijke  wijze  over  heeft  geïnformeerd,  een  bestelling  van  meerdere  producten  met een  verschillende  levertijd  weigeren;
 1. als de  levering  van  een  product  bestaat  uit  verschillende  zendingen  of  onderdelen:  de  dag  waarop  de  consument,  of  een door  hem  aangewezen  derde,  de  laatste  zending  of  het  laatste  onderdeel  heeft  ontvangen;
 1. bijovereenkomsten  voor  regelmatige  levering  van  producten  gedurende  een  bepaalde  periode:  de  dag  waarop  de consument,  of  een  door  hem  aangewezen  derde,  het  eerste  product  heeft  ontvangen. Bij  diensten  en  digitale  inhoud  die  niet  op  een  materiële  drager  is  geleverd:
 1. Deconsument  kan  een  dienstenovereenkomst  en  een  overeenkomst  voor  levering  van  digitale  inhoud  die  niet  op  een  materiële drager  is  geleverd  gedurende  14  dagen  zonder  opgave  van  redenen  ontbinden.  De  ondernemer  mag  de  consument  vragen  naar  de reden  van  herroeping,  maar  deze  niet  tot  opgave  van  zijn  reden(en)  verplichten.
 1. Dein  lid  3  genoemde  bedenktijd  gaat  in  op  de  dag  die  volgt  op  het  sluiten  van  de  overeenkomst. Verlengde  bedenktijd  voor  producten,  diensten  en  digitale  inhoud  die  niet  op  een  materiële  drager  is  geleverd  bij  niet  informeren  over herroepingsrecht:
 1. Indiende  ondernemer  de  consument  de  wettelijk  verplichte  informatie  over  het  herroepingsrecht  of  het  modelformulier  voor

herroeping  niet  heeft  verstrekt,  loopt  de  bedenktijd  af  twaalf  maanden  na  het  einde  van  de  oorspronkelijke,  overeenkomstig  de vorige  leden  van  dit  artikel  vastgestelde  bedenktijd.

 1. Indiende  ondernemer  de  in  het  voorgaande  lid  bedoelde  informatie  aan  de  consument  heeft  verstrekt  binnen  twaalf  maanden na  de  ingangsdatum  van  de  oorspronkelijke  bedenktijd,  verstrijkt  de  bedenktijd  14  dagen  na  de  dag  waarop  de  consument  die informatie  heeft  ontvangen.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens  de  bedenktijd  zal  de  consument  zorgvuldig  omgaan  met  het  product  en  de  verpakking.  Hij  zal  het  product  slechts  uitpakken of  gebruiken  in  de  mate  die  nodig  is  om  de  aard,  de  kenmerken  en  de  werking  van  het  product  vast  te  stellen.  Het  uitgangspunt hierbij  is  dat  de  consument  het  product  slechts  mag  hanteren  en  inspecteren  zoals  hij  dat  in  een  winkel  zou  mogen  doen.
 2. Deconsument  is  alleen  aansprakelijk  voor  waardevermindering  van  het  product  die  het  gevolg  is  van  een  manier  van  omgaan  met het  product  die  verder  gaat  dan  toegestaan  in  lid  1.
 1. Deconsument  is  niet  aansprakelijk  voor  waardevermindering  van  het  product  als  de  ondernemer  hem  niet  voor  of  bij  het  sluiten van  de  overeenkomst  alle  wettelijk  verplichte  informatie  over  het  herroepingsrecht  heeft  verstrekt.

ARTIKEL 8: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. 2. Als  de  consument  gebruik  maakt  van  zijn  herroepingsrecht,  meldt  hij  dit  binnen  de  bedenktermijn  door  middel  van  het modelformulier  voor  herroeping  of  op  andere  ondubbelzinnige  wijze  aan  de  ondernemer. Zo  snel  mogelijk,  maar  binnen  14  dagen  vanaf  de  dag  volgend  op  de  in  lid  1  bedoelde  melding,  zendt  de  consument  het  product terug,  of  overhandigt  hij  dit  aan  (een  gemachtigde  van)  de  ondernemer.  Dit  hoeftniet  als  de  ondernemer  heeft  aangeboden  het product  zelf  af  te  halen.  De  consument  heeft  de  terugzendtermijn  in  elk  geval  in  acht  genomen  als  hij  het  product  terugzendt voordat  de  bedenktijd  is  verstreken.
 2. Deconsument  zendt  het  product  terug  met  alle  geleverde  toebehoren,  indien  redelijkerwijs  mogelijk  in  originele  staat  en  verpakking, en  conform  de  door  de  ondernemer  verstrekte  redelijke  en  duidelijke  instructies.
 1. Hetrisico  en  de  bewijslast  voor  de  juiste  en  tijdige  uitoefening  van  het  herroepingsrecht  ligt  bij  de  consument.
 2. Deconsument  draagt  de  rechtstreekse  kosten  van  het  terugzenden  van  het  product.  Als  de  ondernemer  niet  heeft  gemeld  dat  de consument  deze  kosten  moet  dragen  of  als  de  ondernemer  aangeeft  de  kosten  zelf  te  dragen,  hoeft  de  consument  de  kosten  voor terugzending  niet  te  dragen.
 1. Indiende  consument  herroept  na  eerst  uitdrukkelijk  te  hebben  verzocht  dat  de  verrichting  van  de  dienst  of  de  levering  van  gas, water  of  elektriciteit  die  niet  gereed  voor  verkoop  zijn  gemaakt  in  een  beperkt  volume  of  bepaalde  hoeveelheid  aanvangt  tijdens  de bedenktijd,  is  de  consument  de  ondernemer  een  bedrag  verschuldigd  dat  evenredig  is  aan  dat  gedeelte  van  de  verbintenis  dat  door de  ondernemer  is  nagekomen  op  het  moment  van  herroeping,  vergeleken  met  de  volledige  nakoming  van  de  verbintenis.
 1. Deconsument  draagt  geen  kosten  voor  de  uitvoering  van  diensten  of  de  levering  van  water,  gas  of  elektriciteit,  die  niet  gereed  voor verkoop  zijn  gemaakt  in  een  beperkt  volume  of  hoeveelheid,  of  tot  levering  van  stadsverwarming,  indien:
 1. de ondernemer  de  consument  de  wettelijk  verplichte  informatie  over  het  herroepingsrecht,  de  kostenvergoeding  bij herroeping  of  het  modelformulier  voor  herroeping  niet  heeft  verstrekt,  of;
 1. de consument  niet  uitdrukkelijk  om  de  aanvang  van  de  uitvoering  van  de  dienst  of  levering  van  gas,  water,  elektriciteit  of stadsverwarming  tijdens  de  bedenktijd  heeft  verzocht.
 1. De consument  draagt  geen  kosten  voor  de  volledige  of  gedeeltelijke  levering  van  niet  op  een  materiële  drager  geleverde  digitale inhoud,  indien:
 1. hijvoorafgaand  aan  de  levering  ervan  niet  uitdrukkelijk  heeft  ingestemd  met  het  beginnen  van  de  nakoming  van  de overeenkomst  voor  het  einde  van  de  bedenktijd;
 1. hij niet  heeft  erkend  zijn  herroepingsrecht  te  verliezen  bij  het  verlenen  van  zijn  toestemming;  of
 2. de ondernemer  heeft  nagelaten  deze  verklaring  van  de  consument  te  bevestigen.
 3. .Als  de  consument  gebruik  maakt  van  zijn  herroepingsrecht,  worden  alle  aanvullende  overeenkomsten  van  rechtswege  ontbonden.

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als  de  ondernemer  de  melding  van  herroeping  door  de  consument  op  elektronische  wijze  mogelijk  maakt,  stuurt  hij  na  ontvangst van  deze  melding  onverwijld  een  ontvangstbevestiging.
 2. Deondernemer  vergoedt  alle  betalingen  van  de  consument,  inclusief  eventuele  leveringskosten  door  de  ondernemer  in  rekening gebracht  voor  het  geretourneerde  product,  onverwijld  doch  binnen  14  dagen  volgend  op  de  dag  waarop  de  consument  hem  de herroeping  meldt.  Tenzij  de  ondernemer  aanbiedt  het  product  zelf  af  te  halen,  mag  hij  wachten  met  terugbetalen  tot  hij  het  product heeft  ontvangen  of  tot  de  consument  aantoont  dat  hij  het  product  heeft  teruggezonden,  naar  gelang  welk  tijdstip  eerder  valt.
 1. Deondernemer  gebruikt  voor  terugbetaling  hetzelfde  betaalmiddel  dat  de  consument  heeft  gebruikt,  tenzij  de  consument  instemt met  een  andere  methode.  De  terugbetaling  is  kosteloos  voor  de  consument.
 1. Alsde  consument  heeft  gekozen  voor  een  duurdere  methode  van  levering  dan  de  goedkoopste  standaardlevering,  hoeft  de ondernemer  de  bijkomende  kosten  voor  de  duurdere  methode  niet  terug  te  betalen.

ARTIKEL 10: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De  ondernemer  kan  de  navolgende  producten  en  diensten  uitsluiten  van  het  herroepingsrecht,  maar  alleen  als  de  ondernemer  dit duidelijk  bij  het  aanbod,  althans  tijdig  voor  het  sluiten  van  de  overeenkomst,  heeft  vermeld:

 1. Producten  of  diensten  waarvan  de  prijs  gebonden  is  aan  schommelingen  op  de  financiële  markt  waarop  de  ondernemer  geen invloed  heeft  en  die  zich  binnen  de  herroepingstermijn  kunnen  voordoen;
 2. Overeenkomsten die  gesloten  zijn  tijdens  een  openbare  veiling.  Onder  een  openbare  veiling  wordt  verstaan  een  verkoopmethode

waarbij  producten,  digitale  inhoud  en/of  diensten  door  de  ondernemer  worden  aangeboden  aan  de  consument  die  persoonlijk

aanwezig  is  of  de  mogelijkheid  krijgt  persoonlijk  aanwezig  te  zijn  op  de  veiling,  onder  leiding  van  een  veilingmeester,  en  waarbij  de succesvolle  bieder  verplicht  is  de  producten,  digitale  inhoud  en/of  diensten  af  te  nemen;

 1. Dienstenovereenkomsten na  volledige  uitvoering  van  de  dienst,  maar  alleen  als:
 2. de uitvoering  is  begonnen  met  uitdrukkelijke  voorafgaande  instemming  van  de  consument;  en
 3. deconsument  heeft  verklaard  dat  hij  zijn  herroepingsrecht  verliest  zodra  de  ondernemer  de  overeenkomst  volledig  heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizenals  bedoeld  in  artikel  7:500  BW  en  overeenkomsten  van  personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomstenvoor  terbeschikkingstelling  van  accommodatie,  als  in  de  overeenkomst  een  bepaalde  datum  of  periode van  uitvoering  is  voorzien  en  anders  dan  voor  woondoeleinden,  goederenvervoer,  autoverhuurdiensten  en  catering;
 1. Overeenkomstenmet  betrekking  tot  vrijetijdsbesteding,  als  in  de  overeenkomst  een  bepaalde  datum  of  periode  van  uitvoering daarvan  is  voorzien;
 1. Volgensspecificaties  van  de  consument  vervaardigde  producten,  die  niet  geprefabriceerd  zijn  en  die  worden  vervaardigd  op  basis van  een  individuele  keuze  of  beslissing  van  de  consument,  of  die  duidelijk  voor  een  specifieke  persoon  bestemd  zijn;
 1. Productendie  snel  bederven  of  een  beperkte  houdbaarheid  hebben;
 2. Verzegeldeproducten  die  om  redenen  van  gezondheidsbescherming  of  hygiëne  niet  geschikt  zijn  om  te  worden  teruggezonden  en waarvan  de  verzegeling  na  levering  is  verbroken;
 1. Productendie  na  levering  door  hun  aard  onherroepelijk  vermengd  zijn  met  andere  producten;
 2. Alcoholischedranken  waarvan  de  prijs  is  overeengekomen  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst,  maar  waarvan  de  levering  slechts kan  plaatsvinden  na  30  dagen,  en  waarvan  de  werkelijke  waarde  afhankelijk  is  van  schommelingen  van  de  markt  waarop  de ondernemer  geen  invloed  heeft;
 1. Verzegeldeaudio-,  video-opnamen  en  computerprogrammatuur,  waarvan  de  verzegeling  na  levering  is  verbroken;
 2. Kranten,tijdschriften  of  magazines,  met  uitzondering  van  abonnementen  hierop;
 3. Delevering  van  digitale  inhoud  anders  dan  op  een  materiële  drager,  maar  alleen  als:
 4. deuitvoering  is  begonnen  met  uitdrukkelijke  voorafgaande  instemming  van  de  consument;  en
 5. deconsument  heeft  verklaard  dat  hij  hiermee  zijn  herroepingsrecht  verliest.

ARTIKEL 11: DE PRIJS

 1. Gedurende  de  in  het  aanbod  vermelde  geldigheidsduur  worden  de  prijzen  van  de  aangeboden  producten  en/  of  diensten  nietverhoogd,  behoudens  prijswijzigingen  als  gevolg  van  veranderingen  in  btw-tarieven.
 2. In afwijking  van  het  vorige  lid  kan  de  ondernemer  producten  of  diensten  waarvan  de  prijzen  gebonden  zijn  aan  schommelingen op  de  financiële  markt  en  waar  de  ondernemer  geen  invloed  op  heeft,  met  variabele  prijzen  aanbieden.  Deze  gebondenheid  aan schommelingen  en  het  feit  dat  eventueel  vermelde  prijzen  richtprijzen  zijn,  worden  bij  het  aanbod  vermeld.
 1. Prijsverhogingenbinnen  3  maanden  na  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst  zijn  alleen  toegestaan  indien  zij  het  gevolg  zijn van  wettelijke  regelingen  of  bepalingen.
 1. Prijsverhogingenvanaf  3  maanden  na  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst  zijn  alleen  toegestaan  indien  de  ondernemer  dit bedongen  heeft  en:
 1. deze het  gevolg  zijn  van  wettelijke  regelingen  of  bepalingen;  of
 2. de consument  de  bevoegdheid  heeft  de  overeenkomst  op  te  zeggen  met  ingang  van  de  dag  waarop  de  prijsverhoging ingaat.
 1. Dein  het  aanbod  van  producten  of  diensten  genoemde  prijzen  zijn  inclusief  btw.

ARTIKEL 12: NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. De  ondernemer  staat  ervoor  in  dat  de  producten  en/of  diensten  voldoen  aan  de  overeenkomst,  de  in  het  aanbod  vermelde specificaties,  aan  de  redelijke  eisen  van  deugdelijkheid  en/of  bruikbaarheid  en  de  op  de  datum  van  de  totstandkoming  van  de overeenkomst  bestaande  wettelijke  bepalingen  en/of  overheidsvoorschriften.  Indien  overeengekomen  staat  de  ondernemer  er tevens  voor  in  dat  het  product  geschikt  is  voor  ander  dan  normaal  gebruik.
 2. Eendoor  de  ondernemer,  diens  toeleverancier,  fabrikant  of  importeur Premium Ghostwriter  verstrekte  extra  garantie  beperkt  nimmer  de  wettelijke rechten  en  vorderingen  die  de  consument  op  grond  van  de  overeenkomst  tegenover  de  ondernemer  kan  doen  gelden  indien  de ondernemer  is  tekortgeschoten  in  de  nakoming  van  zijn  deel  van  de  overeenkomst.
 1. Onderextra  garantie  wordt  verstaan  iedere  verbintenis  van  de  ondernemer,  diens  toeleverancier,  importeur  of  producent  waarin

deze  aan  de  consument  bepaalde  rechten  of  vorderingen  toekent  die  verder  gaan  dan  waartoe  deze  wettelijk  verplicht  is  in  geval  hij is  tekortgeschoten  in  de  nakoming  van  zijn  deel  van  de  overeenkomst.

ARTIKEL 13: LEVERING EN UITVOERING

 1. Deondernemer  zal  de  grootst  mogelijke  zorgvuldigheid  in  acht  nemen  bij  het  in  ontvangst  nemen  en  bij  de  uitvoering  van bestellingen  van  producten  en  bij  de  beoordeling  van  aanvragen  tot  verlening  van  diensten.
 1. Alsplaats  van  levering  geldt  het  adres  dat  de  consument  aan  de  ondernemer  kenbaar  heeft  gemaakt.
 2. Metinachtneming  van  hetgeen  hierover  in  artikel  4  van  deze  algemene  voorwaarden  is  vermeld,  zal  de  ondernemer  geaccepteerde

bestellingen  met  bekwame  spoed  doch  uiterlijk  binnen  30  dagen  uitvoeren,  tenzij  een  andere  leveringstermijn  is  overeengekomen. Indien  de  bezorging  vertraging  ondervindt,  of  indien  een  bestelling  niet  dan  wel  slechts  gedeeltelijk  kan  worden  uitgevoerd,  ontvangt  de consument  hiervan  uiterlijk  30  dagen  nadat  hij  de  bestelling  geplaatst  heeft  bericht.  De  consument  heeft  in  dat  geval  het  recht  om  de overeenkomst  zonder  kosten  te  ontbinden  en  recht  op  eventuele  schadevergoeding.

 1. Naontbinding  conform  het  vorige  lid  zal  de  ondernemer  het  bedrag  dat  de  consument  betaald  heeft  onverwijld  terugbetalen.
 2. Hetrisico  van  beschadiging  en/of  vermissing  van  producten  berust  bij  de  ondernemer  tot  het  moment  van  bezorging  aan  de

consument  of  een  vooraf  aangewezen  en  aan  de  ondernemer  bekend  gemaakte  vertegenwoordiger,  tenzij  uitdrukkelijk  anders  is overeengekomen.

ARTIKEL 14: BEËINDIGING

De  Overeenkomst  kan  door  de  ondernemer  met  onmiddellijke  ingang  door  middel  van  een  schriftelijke  (waaronder  tevens  wordt verstaan:  per  email)  verklaring  aan  de  consument  worden  ontbonden  indien:

 1. Deconsument  faillissement  aanvraagt  of  in  staat  van  faillissement  wordt  verklaard;
 2. Opde  consument  de  schuldsaneringsregeling  ingevolge  de  Wet  Schuldsanering  Natuurlijke  Personen  van  toepassing  wordt verklaard;
 1. Beslagop  het  geheel  of  een  gedeelte  van  de  goederen  van  de  consument  wordt  gelegd;
 2. Deconsument  komt  te  overlijden;
 3. Deconsument  onder  curatele  of  bewind  wordt  gesteld;

f. Na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  aan  de  ondernemer  andere  omstandigheden  ter  kennis  komen  die  de  ondernemer  goede grond  geven  te  vrezen  dat  de  consument  niet  aan  diens  verplichtingen  zal  voldoen; een  en  ander  onverminderd  het  recht  van  de  ondernemer  om  van  de  consument  schadevergoeding  te  vorderen.

ARTIKEL 15: BETALING

 1. Voor  zover  niet  anders  is  bepaald  in  de  overeenkomst  of  aanvullende  voorwaarden,  dienen  de  door  de  consument  verschuldigde bedragen  te  worden  voldaan  binnen  14  dagen  na  het  ingaan  van  de  bedenktermijn,  of  bij  het  ontbreken  van  een  bedenktermijn

binnen  14  dagen  na  het  sluiten  van  de  overeenkomst.  In  geval  van  een  overeenkomst  tot  het  verlenen  van  een  dienst,  vangt  deze

termijn  aan  op  de  dag  nadat  de  consument  de  bevestiging  van  de  overeenkomst  heeft  ontvangen.

 1. Bijde  verkoop  van  producten  aan  consumenten  zal  de  consument  nimmer  verplicht  worden  tot  vooruitbetaling  van  meer  dan

50%.  Wanneer  vooruitbetaling  is  bedongen,  kan  de  consument  geen  enkel  recht  doen  gelden  aangaande  de  uitvoering  van  de

desbetreffende  bestelling  of  dienst(en),  alvorens  de  bedongen  vooruitbetaling  heeft  plaatsgevonden.

 1. Deconsument  heeft  de  plicht  om  onjuistheden  in  verstrekte  of  vermelde  betaalgegevens  onverwijld  aan  de  ondernemer  te  melden.
 2. Indiende  consument  niet  tijdig  aan  zijn  betalingsverplichting(en)  voldoet,  is  deze,  nadat  hij  door  de  ondernemer  is  gewezen  op  de

te  late  betaling  en  de  ondernemer  de  consument  een  termijn  van  14  dagen  na  ontvangst  van  de  ingebrekestelling  heeft  gegund  om

alsnog  aan  zijn  betalingsverplichtingen  te  voldoen,  na  het  uitblijven  van  betaling  binnen  deze  termijn,  over  het  nog  verschuldigde bedrag  de  wettelijke  rente  verschuldigd  en  is  de  ondernemer  gerechtigd  de  door  hem  gemaakte  buitengerechtelijke  incassokosten

in  rekening  te  brengen.  Deze  incassokosten  worden  berekend  conform  de  Staffel  BIK.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De  intellectuele  eigendomsrechten  van  de  ondernemer  op  al  hetgeen  de  ondernemer  in  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  aan de  consument  verstrekt,  waaronder  in  ieder  geval  tekeningen,  afbeeldingen  en  ontwerpen  blijven  berusten  bij  de  ondernemer  en

mogen  door  de  consument  slechts  worden  gebruikt  ter  uitvoering  van  de  overeenkomst.

 1. Wanneerbij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  intellectuele  eigendomsrechten  ontstaan,  dan  berusten  de  intellectuele

eigendomsrechten,  waaronder  tevens  wordt  verstaan  het  databankenrecht,  bij  de  ondernemer.  Voor  zover  de  intellectuele

eigendomsrechten  krachtens  de  wet  bij  de  consument  komen  te  rusten,  draagt  de  consument  deze  intellectuele  eigendomsrechten

bij  voorbaat  over  aan  de  ondernemer  en  zal  de  consument  indien  nodig  zijn  medewerking  verlenen  aan  deze  overdracht  en

verleent  hij  voorts  bij  voorbaat  een  onherroepelijke  volmacht  waarmee  de  ondernemer  al  hetgeen  kan  doen  wat  nodig  is  waardoor

de  intellectuele  eigendomsrechten  bij  de  ondernemer  komen  te  rusten.  De  consument  doet,  voor  zover  wettelijk  toegestaan,  afstand

van  eventuele  persoonlijkheidsrechten  die  bij  de  consument  blijven  berusten,  dan  wel  verbindt  de  consument  zich  ertoe  om  deze

persoonlijkheidsrechten  in  het  economische  verkeer  niet  uit  te  oefenen.

ARTIKEL 17: PRIVACY

 1. Wanneer de ondernemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de consument zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Voor de laatste ontwikkelingen en trends in de iGaming-industrie, kun je het platform igamingtrends op 0297.nl raadplegen.

en  zich  houden  aan  de  wettelijke  voorschriften  die  volgen  uit  de  Algemene  verordening  gegevensbescherming.

ARTIKEL 18: KLACHTENREGELING

 1. De  ondernemer  beschikt  over  een  voldoende  bekendgemaakte  klachtenprocedure  en  behandelt  de  klacht  overeenkomstig  deze klachtenprocedure.
 2. Klachtenover  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  moeten  binnen  bekwame  tijd  nadat  de  consument  de  gebreken  heeft

geconstateerd,  volledig  en  duidelijk  omschreven  worden  ingediend  bij  de  ondernemer.

 1. Beide ondernemer  ingediende  klachten  worden  binnen  een  termijn  van  14  dagen  gerekend  vanaf  de  datum  van  ontvangst

beantwoord.  Als  een  klacht  een  voorzienbaar  langere  verwerkingstijd  vraagt,  wordt  door  de  ondernemer  binnen  de  termijn  van

14  dagen  geantwoord  met  een  bericht  van  ontvangst  en  een  indicatie  wanneer  de  consument  een  meer  uitvoerig  antwoord  kan

verwachten.

 1. Deconsument  dient  de  ondernemer  in  ieder  geval  4  weken  de  tijd  te  geven  om  de  klacht  in  onderling  overleg  op  te  lossen.  Na  deze

termijn  ontstaat  een  geschil  dat  vatbaar  is  voor  de  geschillenregeling.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN VERVAL VAN RECHT

 1. Op  overeenkomsten  tussen  de  ondernemer  en  de  consument  waarop  deze  algemene  voorwaarden  betrekking  hebben,  is uitsluitend  Nederlands  recht  van  toepassing.
 2. Allegeschillen  tussen  de  consument  en  de  ondernemer  uit  welke  hoofde  dan  ook  worden  uitsluitend  voorgelegd  aan  de  bevoegde

rechter  van  Rechtbank  Overijssel,  locatie  Zwolle.  De  consument  heeft  gedurende  een  maand  nadat  de  ondernemer  zich  op  dit

artikel  17  lid  2  heeft  beroepen  de  gelegenheid  te  kiezen  voor  beslechting  van  het  geschil  door  de  volgens  de  wet  bevoegde  rechter.

 1. Inafwijking  op  lid  2  heeft  de  consument  ook  het  recht  om  een  geschil  over  contractuele  verplichtingen  die  voortvloeien  uit  een

overeenkomst  tussen  de  consument  en  de  ondernemer  voor  te  leggen  aan  de  geschillencommissie  via  het  ODR  platform  (http://

ec.europa.eu/consumers/odr/).

 1. Voorzover  in  deze  algemene  voorwaarden  niet  anders  is  bepaald,  vervallen  alle  vorderingsrechten  van  de  consument  jegens  de

ondernemer  in  ieder  geval  één  jaar  na  de  dag  waarop  het  vorderingsrecht  is  ontstaan,  tenzij  binnen  deze  termijn  de  betreffende

vordering  bij  de  bevoegde  rechter  of  geschillenbeslechter  aanhangig  is  gemaakt.

ARTIKEL 20: WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De  ondernemer  heeft  het  recht  deze  algemene  voorwaarden  te  wijzigen.  Wijzigingen  in  deze  voorwaarden  zijn  slechts  van  kracht

nadat  deze  op  de  website  van  de  ondernemer  zijn  gepubliceerd  en  de  consument  omtrent  de  wijziging  is  geïnformeerd  en  niet

binnen  7  dagen  na  de  kennisgeving  haar  bezwaren  schriftelijk  aan  de  ondernemer  kenbaar  heeft  gemaakt.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier  voor  herroeping

(dit  formulier  alleen  invullen  en  terugzenden  wanneer  u  de  overeenkomst  wilt  herroepen)

 1. Aan:

[  naam  ondernemer]

[  geografisch  adres  ondernemer]

[  faxnummer  ondernemer,  indien  beschikbaar]

[  e-mailadres  of  elektronisch  adres  van  ondernemer]

 1. Ik/Wij*deel/delen*  u  hierbij  mede,  dat  ik/wij*  onze  overeenkomst  betreffende

de  verkoop  van  de  volgende  producten:  [aanduiding  product]*

de  levering  van  de  volgende  digitale  inhoud:  [aanduiding  digitale  inhoud]*

de  verrichting  van  de  volgende  dienst:  [aanduiding  dienst]*,

herroept/herroepen*

 1. Besteldop*/ontvangen  op*  [datum  bestelling  bij  diensten  of  ontvangst  bij  producten]
 2. [Naamconsumenten(en)]
 3. [Adresconsument(en)]
 4. [Handtekeningconsument(en)]  (alleen  wanneer  dit  formulier  op  papier  wordt  ingediend)

*  Doorhalen  wat  niet  van  toepassing  is  of  invullen  wat  van  toepassing  is